Algemene ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 1 maart 2023, 19.30 uur

Plaats: Buurthuis ’t Nut, Breegraven 1, Warnsveld

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de agenda

3, Notulen vergadering 6 oktober 2022

4. Fusie met de Alliance Française Apeldoorn en Alliance Française Deventer per 1 juli 2023
De voorgenomen fusie is uitgebreid besproken in de ALV van 6 oktober jl. Opmerkingen die tijdens deze vergadering zijn ingebracht, zijn verwerkt in de voorliggende statuten. Tevens is op aandringen van de ALV een Huishoudelijk Reglement opgemaakt. Beide documenten treft u hierbij aan. Thans legt het bestuur het besluit tot fusie ter instemming aan uw vergadering voor.

5. Rondvraag en sluiting

Hieronder staan de vergaderstukken t.b.v. deze Algemene ledenvergadering d.d. 1 maart 2023.