Algemene ledenvergadering

Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen hebben we besloten om de algemene ledenvergadering uit te stellen.

We informeren u via de nieuwsbrief over de nieuwe datum.

Alle leden en cursisten zijn van harte uitgenodigd op onze Algemene ledenvergadering op 8 oktober 2020.

Tijdstip: 19.15 uur
Locatie: Nutsgebouw,
Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Lees hier de notulen van de Algemene ledenvergadering 17 oktober 2019

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 17 oktober 2019
 3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
 4. Wijzigingen in het bestuur
 5. Verslagen over het jaar 2018-2019
  a. Jaarverslag
  b. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Rondvraag en sluiting