Algemene ledenvergadering

Alle leden en cursisten zijn van harte uitgenodigd op onze Algemene ledenvergadering op 14 oktober 2021.

Tijdstip: 19.15 uur
Locatie: Nutsgebouw,
Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Lees hier de notulen van de Algemene ledenvergadering 17 oktober 2019

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 17 oktober 2019
 3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
 4. Wijzigingen in het bestuur
 5. Verslagen over het jaar 2018-2019
  a. Jaarverslag
  b. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Rondvraag en sluiting