Algemene ledenvergadering

Alle leden en cursisten zijn van harte uitgenodigd op onze Algemene ledenvergadering op 6 oktober 2022.

Tijdstip: 18.30 uur
Locatie: Nutsgebouw,
Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Lees hier de concept-notulen van deze Algemene ledenvergadering d.d. 6 oktober 2022.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 14 oktober 2021
 3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
 4. Wijzigingen in het bestuur
 5. Samenwerking binnen Stedendriehoek
 6. Verslagen over de jaren 2021-2022 
  a. Jaarverslag
  b. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Rondvraag en sluiting