Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Algemene voorwaarden

Leden:

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie. Vanaf het tweede jaar wordt de contributie geïnd door middel van automatische incasso. 
 • Wijzigingen in de persoongegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (per e-mail aan tres.stedendriehoek@afpb.nl).
 • Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 juni (per e-mail aan tres.stedendriehoek@afpb.nl).  Zo niet, dan is de contributie nog voor een jaar verschuldigd.
 • Als lid heeft men toegang tot de culturele activiteiten van de Alliance Française. Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd of geldt een  gereduceerde prijs voor leden van een andere Alliance.
 • Als lid verkrijgt men gratis toegang tot de Culturethèque.
 • Als lid kan men voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur indienen.
 • Over culturele evenementen, vergaderingen, nieuwtjes e.d. binnen de Alliance Française Stedendriehoek word je onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief  geïnformeerd. Je kunt de verzending desgewenst stopzetten.

Cursisten:

 • Het dagelijks bestuur bepaalt in overleg met de cursuscoördinator of een cursus doorgaat, of groepen worden samengevoegd (bij onvoldoende belangstelling), dan wel een cursusgroep wordt gesplitst (wegens grote interesse). Wanneer een cursus wordt geannuleerd, wordt het cursusgeld gerestitueerd.
 • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
 • Bij later instappen of eerder stoppen met een cursus is in beginsel het gehele lesgeld verschuldigd. Ter beoordeling aan het bestuur kan een hardheidsclausule worden toegepast.
 • De cursus bestaat uit lessen van 1,5  uur (uitzonderingen daargelaten).
 • Tot de herfstvakantie kun je (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
 • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet lukt (en een les dus niet door kan gaan), krijgt de cursist bericht middels SMS of Whatsapp. De uitgevallen les wordt later ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, volgt restitutie van het lesgeld.
 • Over de ontwikkelingen binnen de Vereniging Alliance Française Stedendriehoek word je onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Je kunt de verzending desgewenst stopzetten.
 • Bij overmacht, bijvoorbeeld de verplichte sluiting van locaties (zoals bij Covid 19), zullen de lessen digitaal aangeboden worden.
 • De cursuscoördinator heeft het recht om, bij gebleken noodzaak, wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
 • De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek legt de door jou verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, de docent en het bestuur. De Vereniging Alliance Française  Stedendriehoek vernietigt je gegevens 2 jaar nadat je met de opleiding bent gestopt.
 • De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.

Voor de volledige uitwerking van de voorwaarden wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.