Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Algemene voorwaarden

Leden:
* Het lidmaatschap wordt aangevraagd voor een jaar, lopende van 1 juli tot en met 30 juni.
 Na betaling van de contributie is men lid.
 Vanaf het tweede jaar wordt de contributie geïnd door middel van automatische incasso.
 Bij wijziging van persoonsgegevens dienen deze zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven
   aan de ledenadministratie.
* Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
* Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 juni. Zo niet, dan is de
   contributie nog voor een jaar verschuldigd.
* Als lid heeft men toegang tot de culturele activiteiten van de Alliance Française. Soms
   wordt een eigen bijdrage gevraagd of geldt een gereduceerde prijs voor leden van een
   andere Alliance.
* Als lid verkrijgt men gratis toegang tot de Culturethèque.
* Als lid kan men voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur indienen.
* Over culturele evenementen, vergaderingen, nieuwtjes e.d. binnen de Vereniging
   Alliance Française Stedendriehoek wordt u onder meer via e-mail en/of een digitale
   nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de verzending stopzetten.
Cursisten:
* Het dagelijks bestuur bepaalt in overleg met de cursuscoördinator of een cursus
   doorgaat, of groepen worden samengevoegd bij onvoldoende belangstelling, dan wel een
   cursusgroep wordt gesplitst wegens overgrote interesse. Wanneer een cursus wordt
   geannuleerd, wordt het cursusgeld gerestitueerd.
* Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan
   een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
* Bij later instappen of eerder stoppen met een cursus is in beginsel het gehele lesgeld
   verschuldigd. Ter beoordeling aan het bestuur kan een hardheidsclausule worden toegepast.
* De cursus bestaat uit lessen van 1,5  uur (uitzonderingen daargelaten).
* Tot de herfstvakantie kunt u (in overleg met de docent en cursuscoördinator)
   overstappen op een ander niveau.
* Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
* Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet lukt en
   een les niet doorgaat krijgt de cursist bericht middels sms of whatsapp. De uitgevallen les
   wordt later ingehaald en indien dit niet mogelijk is, volgt er restitutie van het lesgeld.
* Over de ontwikkelingen binnen de Vereniging Alliance Française Stedendriehoek wordt u
   onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de verzending
   stopzetten.
* Bij overmacht, bijvoorbeeld de verplichte sluiting van locaties zoals bij Covid 19, zullen de
   lessen digitaal aangeboden worden.
* De cursuscoördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te
   brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
* De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek legt de door u verstrekte gegevens
   vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, uw docent en het
   bestuur. De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek vernietigt uw gegevens 2 jaar,
   nadat u met de opleiding bent gestopt.
* De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek is niet aansprakelijk voor schade of
   verlies van persoonlijke bezittingen.

Voor de volledige uitwerking van de voorwaarden wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.