Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Vacatures

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft onze webmaster zijn werk neergelegd. Zijn taken worden ad interim waargenomen.  We komen graag in contact met een vrijwilliger voor deze functie of worden geattendeerd op mogelijke belangstellenden. 

Vacature Webmaster/Nieuwsbrief redacteur

Het bestuur van de Alliance Française Stedendriehoek zoekt een webmaster.

De webmaster is verantwoordelijk voor: 
 • De navigatie, vormgeving en de, veelal door anderen aangeleverde, inhoud van onze site. Daarvoor worden moderne hulpmiddelen ingezet zoals WordPress, Woocommerce en Elementor. Monitoring vindt plaats met Google Analytics.
 • Het verzorgen van een aantal PR-taken.

Technische kennis is niet echt nodig. Goed met een computer kunnen omgaan is wel handig.

 
 

In eerste instantie zoeken we een webmaster met naar keuze ook de
taak van nieuwsbrief redacteur.

Als nieuwsbladredacteur bent u verantwoordelijk voor het
samenstellen en verzenden van onze maandelijkse Fil des trois Villes
naar ca. 850 abonnees. De teksten worden qua inhoud aangeleverd
door het bestuur, maar het is aan u om deze teksten op een
aantrekkelijke en toegankelijke manier te te presenteren. U heeft
goede schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en oog voor
detail en nauwkeurigheid in taal en lay-out.

Voor opmaak en vormgeving gebruiken we Mail Poet van WordPress.

De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 uur
per week. Alliance Française zorgt voor de noodzakelijke opleiding en ondersteuning, zodat u op termijn zelfstandig kunt functioneren.

Heeft u belangstelling voor de vrijwilligers functie van webmaster of die van
nieuwsbladredacteur of een combinatie van die twee, neemt u dan
contact op met Theo von den Benken, web.stedendriehoek@afpb.nl
of 06 229 11 895

Vacature Cursuscoördinator

Functieomschrijving:

Onder leiding van de directie heeft de cursuscoördinator de volgende hoofdtaken :

·     Organiseren en begeleiden van de jaarlijkse online en face-to-face cursussessies: samenstellen van het jaarlijkse cursusplan, indeling van sessies, toewijzing van cursussen aan docenten;

·         Beantwoorden van verzoeken van studenten (per e-mail en telefoon) en deze inschrijven voor de cursussen;

·         Onderhouden van de relatie met de docenten : werving, beheer van roosters en absenties, organisatie van educatieve bijeenkomsten, enz.;

·         Waarborgen van de kwaliteit van de cursussen: organisatie van de eindtoetsen en verzenden van tevredenheidsenquêtes naar studenten;

·         Beheren van de administratieve taken met betrekking tot het cursuscentrum (controle van de facturen van de docenten, inschrijven van de studenten in de cursusadministratie, reservering van klaslokalen);

·         Bijdragen aan communicatieacties rondom het cursuscentrum: samenstellen van een jaarbrochure en degenen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie van de nieuwsbrief en de sociale media.

Een gedetailleerde lijst van de uit te voeren taken kan op verzoek worden verstrekt.


Profiel:

·         Ervaring in het onderwijs (een lerarenprofiel is een pré) ;

·         Beheersing van het Frans en het Nederlands (bespreekbaar, afhankelijk van het niveau van de kandidaat in deze twee talen)

·         Hoge beschikbaarheid (cyclische werklast), zelfstandig kunnen werken, vaardig in de omgang;

·         Goede beheersing van MS office (Word, Excel).

Arbeidsvoorwaarden en beloning:

·         Aangezien de AFU geen kantoor heeft, werkt de cursuscoördinator vanuit huis (computer en telefoon worden ter beschikking gesteld). Reiskosten worden vergoed door de AFU.

·         Aantal uren per week: 20 uur, te verdelen volgens de beschikbaarheid van de kandidaat.

·         Bezoldiging: 1500 euro bruto per maand.

·         Gewenste startdatum: 7 juni 2022

 

Sollicitaties (CV+motivatiebrief) richten aan: direction.utrecht@afpb. nl

Poste vacant Coordinateur des cours

Description du poste :

Sous l’autorité de la direction de l’établissement, le/la coordinateur/trice des cours aura pour principales missions de :

 • Organiser et superviser les sessions annuelles de cours en ligne et en présentiel : élaboration du plan annuel de cours, découpage des sessions, affectation des cours aux professeurs ;
 • Répondre aux demandes des élèves (par mail et téléphone) et les inscrire dans les cours ;
 • S’occuper de la relation avec les professeurs : recrutement, gestion des plannings et des absences, organisation des réunions pédagogiques, etc.. ;
 • Garantir la qualité des cours : organisation des bilans en fin de session et transmission aux élèves d’enquêtes de satisfaction ;
 • Gérer les tâches administratives liées au centre de cours (vérification des factures des professeurs, inscription administrative des élèves dans le logiciel de cours, réservation des salles de cours) ;
 • Contribuer aux actions de communication autour du centre de cours : élaboration d’une brochure annuelle et transmission des informations du centre de cours aux responsables de la communication (pour la newsletter et les réseaux sociaux).

Une liste détaillée des tâches à réaliser peut être fournie sur demande.

 

Profil recherché :

 • Expérience dans l’enseignement (profil de professeur idéalement recherché) ;
 • Maîtrise du français et du néerlandais (à discuter en fonction du niveau du candidat dans chacune de ces deux langues)
 • Grande disponibilité (charge de travail cyclique), autonomie et sens relationnel ;
 • Maîtrise des outils informatiques (MS office).

Conditions de travail et rémunération :

 • L’AFU ne possédant pas de locaux en propre à Utrecht, le/la coordinateur/trice des cours travaille de son domicile (ordinateur et téléphone fournis par l’Alliance). Les déplacements éventuels sont pris en charge par l’AFU.
 • Nombre d’heures par semaine : 20h à répartir en fonction des disponibilités du candidat.
 • Rémunération : 1500 euros bruts mensuels.
 • Date de prise poste souhaitée : 7 juin 2022

 

Envoi des candidatures (CV+ lettre de motivation) : direction.utrecht@afpb.nl