Inschrijvingsvoorwaarden

Algemeen

De inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing als u zich bij de Alliance Française Amersfoort (verder te noemen Alliance Française) inschrijft voor het volgen van een cursus of van lessen.

Aanmelding, inschrijving en betaling

 1. De Alliance Française registreert de aanmeldingen voor een cursus op volgorde van ontvangst.
 2. Met het insturen van het aanmeldings-/inschrijvingsformulier via de website verklaart de aspirant-cursist zich akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de cursussen van de Alliance Française Amersfoort zoals op de website gepubliceerd.
 3. Met het insturen van het aanmeldings-/inschrijvingsformulier verklaart de aspirant-cursist kennis te hebben genomen van de Geheimhoudingsverklaring van de Alliance Française Amersfoort (opgesteld op grond  van de AVG, de Algemene Verordering Gegevensbescherming)  zoals op de website van deze Alliance is opgenomen.
 4. Oud-cursisten worden door de cursuscoördinatrice uitgenodigd zich opnieuw in te schrijven. Als zij zich weer inchrijven verklaren zij zich daarmee opnieuw akkoord met de Inschrijvingsvoorwaarden. Bovendien verklaren zij daarmee kennis te hebben  van de Geheimhoudingsverklaring van de Alliance Française als bij punt 3 genoemd.
 5. De aanmelding / inschrijving voor een cursus is definitief na ontvangst van de betaling door de Alliance Française Amersfoort.
 6. Een cursus gaat door als het minimaal aantal inschrijvingen is ontvangen.
 7. De Alliance Française Amersfoort behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus deze te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden worden in dat geval binnen 10 dagen gerestitueerd.
 8. Inschrijving tijdens het lopende cursusjaar is mogelijk in overleg met de cursuscoördinatrice. Het cursusbedrag wordt dan naar evenredigheid berekend; er kunnen administratiekosten in rekening worden gebrach.
 9. Oud-cursisten die zich weer inschrijven wordt per e-mail verzocht het betreffende cursusbedrag vóór 1 september van het nieuwe cursusjaar over te boeken naar bankrekening NL89 INGB 0009071313 t.n.v. Stichting Alliance Française te Amersfoort. Het cursus-/lesgeld dient te zijn voldaan vóór aanvang van de cursus/les. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan men niet deelnemen aan de cursus.
 10. Aspirant-cursisten kunnen zich tijdens de inschrijfavond(en) desgewenst via hun mobiele telefoon inschrijven en het bedrag overmaken om verzekerd te zijn van hun inschrijving.
 11. Als een ingeschreven cursist door privéomstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de cursus of voortijdig moet stoppen met de cursus heeft de cursist  geen recht op restitutie van betaalde cursusgelden. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst, omdat de cursus is volgeboekt.
 12. Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursus-/lesgeld inbegrepen.

 

Overige bepalingen

 • Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.
 • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht dat de les niet kan doorgaan. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
 • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.

 

Geheimhoudingsplicht

 • De Alliance Française leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming na en behandelt daarom alle informatie over de cursisten als strikt vertrouwelijk.
 • Het is de cursist niet toegestaan om voor, tijdens of na de cursus/les verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken. Lees voor meer informatie de ‘Geheimhoudingsverklaring‘ op deze website.

 

Aansprakelijkheid

 • Cursisten nemen voor eigen rekening en risico deel aan de cursussen/lessen. De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van persoonlijke bezittingen.
 • De Alliance Française is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een les door ziekte of anderszins moet worden geannuleerd.
 • Met de inschrijving neemt de cursist de huisregels van de Alliance Française en van de organisatie waar de cursussen/lessen plaatsvinden in acht: het lokaal wordt netjes achtergelaten; koffiebekers worden weggegooid in de afvalbakken; auto’s worden alleen op de daartoe bestemde plekken geparkeerd.