Kwaliteitsverklaring

Charte de qualité

Kwaliteitsverklaring

 De Alliances Françaises van Nederland vormen een nationaal netwerk met een cursusaanbod dat de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek als uitgangspunt heeft.

Charte de qualité

Les Alliances françaises des Pays-Bas forment un réseau national dont le projet pédagogique est inspiré par les spécificités du territoire et du public.

Het cursusaanbod is gebaseerd is op het Europese referentiekader voor de talen.

L’offre de cours est fondée sur le Cadre européen commun de références pour les langues.

De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.

Les enseignants, ayant le français pour langue maternelle ou langue seconde, sont diplômés en Français langue étrangère et compétents. Ils actualisent leur savoir-faire dans le cadre de la formation continue.

Er is een breed cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de cursisten.

L’offre de cours est diversifiée et adaptée aux besoins des apprenants.

Een vrijblijvende persoonlijke niveaubepaling wordt voor de inschrijving aangeboden. Er is een breed cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de cursisten.

Une évaluation personnalisée, gratuite et sans engagement est proposée avant l’inscription.

De gebruikte methoden zijn communicatief en actief. Zij gaan uit van het Europees referentiekader.

Les méthodes utilisées sont communicatives et actionnelles ; elles sont fondées sur le Cadre européen.

Cursisten hebben de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de erkende diploma’s Frans als vreemde taal.

Les apprenants ont la possibilité de se préparer aux certifications de français langue étrangère reconnues.