Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uw privacy is belangrijk voor de Alliance Française Nijmegen. Wij zullen uw privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Privacy verklaring

Algemeen
De Vereniging Alliance Française Nijmegen gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel:
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik:
De Alliance Française Nijmegen gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor de communicatie (nieuwsbrief/e-mail). Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn:
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

Rechten:
Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: nijmegen@afpb.nl

Klachten:
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot nijmegen@afpb.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails:
Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen, stuur dan een e-mail naar nijmegen@afpb.nl (leden) of cursus.nijmegen@afpb.nl (cursisten). U kunt zichzelf dus afmelden.

Cookies:
Om deze site zo goed mogelijk in te richten, verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.

De Alliance Française Nijmegen heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

De Alliance Française Nijmegen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven.