Privacy

Privacyreglement Alliance Française Maastricht
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uw privacy is belangrijk voor Alliance Française Maastricht. Wij zullen uw privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen. 

Algemeen 
De Stichting Alliance Française Maastricht gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Opslag persoonsgegevens
Doel
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig. 

Gebruik
Alliance Française Maastricht gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie en voor communicatie van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

Bewaartermijn
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.  

Rechten
Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: maastricht@afpb.nl 

E-mails
Via een speciaal aanmeldformulier op deze website kunt u zich aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt elke maand verstuurd om u op de hoogte te houden van onze culturele activiteiten en u te attenderen op evenementen met een Frans karakter. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in ons mailingsysteem, die vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke link(s) u heeft geklikt. Dit doen wij om onze mailings te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.  

Afmelden nieuwsbrief
Via een afmeldlink onderaan de mail wordt u te allen tijde de mogelijkheid geboden u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt uzelf dus afmelden. 

Cookies
Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren. 

Alliance Française Maastricht heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden. 

Klachten
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot de secretaris (Nina Bekker maastricht@afpb.nl ). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens. Kijk op:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Alliance Française Maastricht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven.