Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. De Alliance Française Maestricht (hierna te noemen AFM) verplicht zich de lessen te doen plaatsvinden onder leiding van door haar bekwaam geachte docenten.
  2. Bij ziekte van docenten verplicht AFM zich alle mogelijke maatregelen te nemen om de lessen in aangepaste vorm doorgang te laten vinden dan wel op een ander tijdstip in te laten halen.
  3. De cursus vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen.
  4. Annulering van de inschrijving: tot één week voor aanvang van de cursus. Restitutie: het reeds betaalde cursusgeld minus €20,- administratiekosten. Na deze tijd bestaat geen recht meer op restitutie, ongeacht de reden van afmelding/verhindering.
  5. Na aanvang van de cursus bestaat geen recht meer op restitutie, ongeacht de reden van afmelding/verhindering.
  6. AFM is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.

Charte de qualité

Les Alliances françaises des Pays-Bas forment un réseau national dont le projet pédagogique est inspiré par les spécificités du territoire et du public.

Kwaliteitsverklaring

 De Alliances Françaises van Nederland vormen een nationaal netwerk met een cursusaanbod dat de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek als uitgangspunt heeft.

L’offre de cours est fondée sur le Cadre européen commun de références pour les langues.

Het cursusaanbod is gebaseerd is op het Europese Referentiekader voor de talen.

Les enseignants, ayant le français pour langue maternelle ou langue seconde, sont diplômés en Français langue étrangère et compétents. Ils actualisent leur savoir-faire dans le cadre de la formation continue.

De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.

L’offre de cours est diversifiée et adaptée aux besoins des apprenants.

Er is een breed cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de cursisten.

Une évaluation personnalisée, gratuite et sans engagement est proposée avant l’inscription.

Een vrijblijvende persoonlijke niveaubepaling wordt voor de inschrijving aangeboden. Er is een breed cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de cursisten.

Les méthodes utilisées sont communicatives et actionnelles ; elles sont fondées sur le Cadre européen.

De gebruikte methoden zijn communicatief en actief. Zij gaan uit van het Europees Referentiekader.

Les apprenants ont la possibilité de se préparer aux certifications de français langue étrangère reconnues.

Cursisten hebben de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de erkende diploma’s Frans als vreemde taal.