Niveau B: de onafhankelijke gebruiker

B1 drempelniveau (redelijk gevorderd/ intermédiaire)

Voor diegenen die in het bezit zijn van een A2-diploma of op andere wijze al een goede basiskennis hebben van de Franse taal (grammatica goed, spreekvaardigheid redelijk). In deze lessen wordt hoofdzakelijk Frans gesproken.

B1.1 Vervolg op A2 of na HAVO, VWO-3/4 of soortgelijke opleiding.

Boulangerie - lesniveau BB1.2 Vervolg op B1.1. VWO-5 Afsluiting niveau B1, examentraining en eventueel examen Delf B1.


Lesmateriaal:

Voyages 3 (kosten: ongeveer € 55,-)

Verwacht huiswerk per week:

1 uur

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen:

Kan de hoofd­punten be­grij­pen van standaard­communicatie over ver­trouwde onder­werpen die regel­matig voor­komen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan om­gaan met de meeste situa­ties die zich ple­gen voor te doen tij­dens een reis door het gebied waar de taal ge­spro­ken wordt. Kan een­voudige, co­he­rente teksten pro­du­ceren over ver­trouwde onder­werpen of onder­werpen die tot de per­soon­lijke belang­stellings­sfeer be­horen. Kan er­va­ringen, ge­beur­te­nissen, dromen, ver­wachtingen en am­bi­ties be­schrijven en be­knopt re­denen of uit­leg geven voor me­ningen en plan­nen.


B2 echte talige zelfstandigheid (gevorderd/ avancé)

Op dit niveau komt het tot een gerichte verdieping en verbreding van de kennis van de Franse taal. Men gaat dieper in op grammaticale structuren, breidt de woordenschat uit en snijdt uitgebreidere onderwerpen en actuele thema’s over de Franse samenleving en cultuur aan. In deze lessen wordt vrijwel uitsluitend Frans gesproken.

B2.1 Vervolg op B1.3, VWO-6 of indien een niveautest dit uitwijst.
B2.2 Vervolg op B2.1 of indien een niveautest dit uitwijst.
B2.3 Vervolg op B2.2. Afsluiting niveau B, examentraining en eventueel examen Delf B2.


Lesmateriaal:

Edito B2 (kosten: ongeveer € 50,-)

Verwacht huiswerk per week:

1 uur

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen:

Kan de kern­gedachten van com­plexe tek­sten over con­crete en ab­stracte onder­werpen be­grij­pen, ook van tech­nische dis­cus­sies in zijn/haar spe­cia­lisa­tie. Kan zo vlot en spon­taan com­mu­ni­ceren dat de regel­matige inter­actie met moeder­taal­sprekers voor geen van beide par­tij­en las­tig is. Kan dui­de­lijke, ge­de­tail­leer­de tekst pro­du­ceren over uit­een­lopen­de onder­werpen. Kan een stand­punt uit­een­zetten over een be­paald the­ma en daar­bij voor- en na­delen en ver­schil­lende op­ties aan­geven.