Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Alliance Française Breda:

1. Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Alliance Française Breda bedraagt € 35,- per lidmaatschapsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Huisgenoten ingeschreven op hetzelfde adres en studenten die een studentenkaart kunnen tonen betalen €20,- per jaar. Cursisten zijn automatisch ook lid tijdens hun cursusperiode. Na beëindiging van hun cursus(sen) kunnen zij hun lidmaatschap voortzetten door aanmelding als lid bij het secretariaat.

2. Verlenging, opzegging en betaling lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar indien het niet tijdig wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een brief of e-mail naar het secretariaat. Opzeggingen moeten uiterlijk per 15 augustus voorafgaand aan het desbetreffende lidmaatschapsjaar door het secretariaat zijn ontvangen (e-mail: breda@afpb.nl).

Na deze datum is het lidmaatschapsgeld verschuldigd, en dient dit uiterlijk op 30 september van het lidmaatschapsjaar door het lid overgemaakt te worden naar het bankrekeningnummer van de Alliance Française Breda.

3. Carte Nationale

De Carte Nationale van de Alliance Française die elk lid na betaling van het lidmaatschaps- of cursusgeld ontvangt is het bewijs van lidmaatschap en geeft gratis toegang tot het bijwonen van de lezingen en culturele activiteiten van de Alliance Française, niet alleen in Breda, maar ook in binnen- en buitenland.
Niet-leden betalen € 10,- entreegeld voor de lezingen en culturele activiteiten, studenten betalen € 5,- op vertoon van hun studentenkaart.

4. Toelating

De minimumleeftijd voor de groepscursussen is 18 jaar. De toelating tot een bepaald niveau, met uitzondering van niveau A1 (beginners), is afhankelijk van de uitslag van de niveautest die plaatsvindt voor aanvang van de cursus en/of het oordeel van de docenten.

5. Betaling cursussen

Cursisten dienen, na hun inschrijving of herinschrijving, vóór aanvang van de cursus doch uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de cursus start het verschuldigde cursusgeld te hebben betaald. Betaling dient te geschieden door het verschuldigde bedrag te betalen via iDeal in onze webwinkel (kies de cursus die u gaat volgen) of door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL13 ABNA 0520 3735 10 van de Alliance Française Breda. Tijdige overboeking is de verantwoordelijkheid van de cursist.

6. Beëindiging / opzegging cursussen

Afmelding ná aanvang van de cursus, voortijdige beëindiging van de cursus en/of afwezigheid geven nooit recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld. Tevens blijft het volledige cursusgeld onverminderd verschuldigd.

7. Doorgang cursussen

Cursussen kunnen alleen doorgaan bij gebleken voldoende deelname, waarover het Bestuur tijdig vóór aanvang van de cursussen beslist en communiceert naar de cursisten.

8. Aansprakelijkheid reizen

Vanuit haar missie van verspreiding van kennis over Franse taal en cultuur organiseert de Alliance Française Breda educatieve culturele reizen naar Franstalige bestemmingen.
Aangezien de Alliance Française Breda een stichting is zonder winstoogmerk, met een Bestuur van vrijwilligers, worden de reizen voor een zo laag mogelijke prijs aangeboden aan de leden en desgewenst 1 introducé(e) per lid.
De Alliance Française kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, verlies of letsel van welke aard dan ook die op welke wijze dan ook zou kunnen ontstaan uit of gelieerd zou kunnen zijn aan door haar georganiseerde reizen.
Elke deelnemer/deelneemster aan reizen van de Alliance Française Breda dient zelf een ziektekosten- en reisverzekering af te sluiten met de door hem/haar gewenste dekking van alle mogelijke materiële, immateriële en gezondheidsschade, zodat de Alliance Française Breda altijd gevrijwaard blijft.

9. Aansprakelijkheid cursussen

De hierboven genoemde uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt in gelijke zin ook voor het bezoeken en bijwonen van alle door de Alliance Française georganiseerde cursussen.

10. Aansprakelijkheid overige activiteiten

De hierboven genoemde uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt in gelijke zin ook voor alle andere door Alliance Française Breda georganiseerde evenementen en bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de conférences.

11. Inschrijving reizen en annulering

Deelname aan reizen georganiseerd door de Alliance Française Breda is pas mogelijk na inschrijving volgens de instructie en na volledige betaling van de verschuldigde reissom, per overboeking door de deelnemer naar het aangegeven bankrekeningnummer van de Alliance Française Breda. In geval van annulering (e-mail: com.breda@afpb.nl) wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en wordt gezocht naar een vervanger. Wordt deze gevonden, dan wordt de reissom, minus de genoemde administratiekosten, teruggestort. Wordt deze niet gevonden, dan blijft de reissom verschuldigd en moet de deelnemer/deelneemster een beroep doen op zijn/haar annuleringsverzekering. Deelnemers dienen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

12. Copyright

Lezingen, presentaties, rondleidingen inclusief de daarbij behorende informatie, lesmaterialen en lesinhoud alsmede inhoud uit andere evenementen georganiseerd door de Alliance Française Breda mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

13. Wedstrijden

De Alliance Française Breda organiseert onder andere evenementen met een wedstrijdelement en/of prijs. Alle beslissingen over toe te kennen beoordelingen of prijzen liggen uitsluitend bij het Bestuur van de Alliance Française Breda, en over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Wanneer enige onduidelijkheid bestaat over interpretatie beslist het Bestuur.

14. Privacy

De Alliance Française Breda spant zich in om de privacy van haar leden te respecteren volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere van kracht zijnde privacywetgeving. De Alliance Française Breda registreert naam-, adres-, en bereikbaarheidsgegevens van haar leden voor haar ledenadministratie, om de leden op de hoogte te houden van haar activiteiten, en deze mogelijk te maken. Door persoonsgegevens te verstrekken geeft het lid of de inschrijver uitdrukkelijk toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
Gegevens van leden worden niet openbaar gemaakt, staan beschermd achter een wachtwoord en worden alleen gedeeld met derden voor zover dat nodig is voor bovenvermelde doelen of daartoe wettelijke verplichting bestaat.
Leden hebben het recht om hun gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren of te laten verwijderen. Daarvoor dienen zij zich te richten tot het secretariaat (e-mail: secr.breda@afpb.nl).
Klik hier voor méér informatie over hoe de Alliance Française Breda omgaat met uw privacy.

Cookies
Voor het optimaal functioneren van de website site verzamelt de Alliance Française informatie over het gebruik, zoals domeinnaam, bezochte pagina’s en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De internetsite blijft dan normaal functioneren.

15. Portretrecht

Tijdens door de Alliance Française Breda georganiseerde lezingen, reizen, andere evenementen en lessen kunnen foto’s of videobeelden gemaakt worden voor publiciteitsdoeleinden. Publicatie gebeurt in overleg met de betrokkenen. Bij geposeerde en gearrangeerde groepsfoto’s waarvan het doel wordt aangegeven, wordt er echter vanuit gegaan dat de gefotografeerden akkoord zijn met publicatie binnen de activiteitenkaders van de Alliance Française Breda. Eenieder heeft het recht om gepubliceerde foto’s van zichzelf te laten verwijderen.

16. Klachten

Bij klachten over de cursussen dient de cursist zich eerst te wenden tot de docent om een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken dan kan hij/zij zich wenden tot de Directeur des Cours. Mocht hieruit ook geen bevredigende oplossing voortkomen dan wordt de zaak voorgelegd aan het Bestuur, dat vervolgens beslist.
Klachten over andere zaken dan cursussen dienen te worden ingediend bij het voor de desbetreffende zaak verantwoordelijke bestuurslid. Mocht geen onderlinge oplossing worden gevonden, dan wordt de zaak besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering, waar het Bestuur over de zaak beslist.