Niveau A: de basisgebruiker

A1 basisniveau (beginner/ débutant)

Voor de echte beginners.
Wilt u deze cursus bij ons volgen? Dan kunt u zich direct inschrijven via dit formulier en hoeft u niet naar de test- en inschrijfavond te komen.

A1.1 Een eerste kennismaking met de Franse taal, geen vooropleiding nodig.

A1.2 Vervolg op A1.1 of na 1 of 2 jaar middelbaar onderwijs Frans. Eventueel examen Delf A1.


A la mère - Lesniveau ALesmateriaal:

Voyages 1 (kosten: ongeveer € 65,-)

Verwacht huiswerk per week:

1 uur

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen:

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete be­hoeften begrijpen en ge­bruiken. Kan zich­zelf en anderen voor­stellen en kan vragen over per­soon­lijke gege­vens stel­len en beant­woorden (zoals waar iemand woont, men­sen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een een­voudige ma­nier com­muni­ceren, als de gespreks­partner lang­zaam en duide­lijk spreekt en be­reid is te helpen.

 

A2 overlevingsniveau (enigszins gevorderd/ élémentaire)

Voor diegenen die ooit Frans hebben gehad, maar bij wie deze kennis is weggezakt.

A2.1 Vervolg op A1.2 of na 2 à 3 jaar middelbaar onderwijs Frans.

A2.2 Vervolg op A2.1. Afsluiting niveau A, examentraining en eventueel examen Delf A2.

Lesmateriaal:

Voyages 2 (kosten: ongeveer € 65,-)

Verwacht huiswerk per week:

1 uur

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen:

Kan zinnen en vaak voorkomende uit­druk­kingen be­grijpen met betrek­king tot onder­werpen van on­middel­lijk be­lang (b.v. infor­matie over zich­zelf en fami­lie, bood­schap­pen doen, werk). Kan in een­voudige en alle­daagse situa­ties com­muni­ceren over ver­trouwde en alle­daagse onder­werpen. Kan in een­voudige ter­men aspec­ten van zijn/haar achter­grond, zijn/ haar on­middel­lijke om­ge­ving, zijn/ haar on­middel­lijke be­hoeften be­schrijven.