Onze coronamaatregelen

Coronaregels Alliance Française Breda

Per september 2020 starten onze cursussen weer, met een aangepaste maximale groepsgrootte van 10 cursisten per groep. Graag uw aandacht voor de maatregelen die wij nemen om onze lessen en cursussen op een veilige manier en volgens de algemene richtlijnen van het RIVM te kunnen geven.

Let op: De Alliance Française Breda spant zich maximaal in om haar lessen en andere activiteiten veilig te laten verlopen, en besmettingsgevaren maximaal te beperken. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijk bij ons opgelopen besmettingen. Deelname aan onze activiteiten is dan ook geheel op eigen risico.

Maatregelen

Wij vragen u om bij het volgen van lessen en cursussen de volgende spelregels in acht te nemen, en deze door te nemen voor u naar de eerste les komt.

Indien de gezondheidssituatie van de cursist of aanwezige symptomen (zoals, maar niet beperkt tot, verkoudheid, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn) enige aanleiding zouden kunnen geven voor een vermoeden van een besmetting met het coronavirus, dan mag de cursist niet aan de les deelnemen. Bij klachten of twijfel kan de leerling door de docent naar huis gestuurd worden. Het is zeer belangrijk deze regel te respecteren aangezien er onder onze cursisten en docenten personen kunnen zijn met een verhoogde kwetsbaarheid.

Bij twijfel over de eigen gezondheid van de docent geeft de docent geen les, en wordt zo mogelijk een vervanger gevonden.

Graag mondkapje op, behalve als men zit.

Iedereen dient in alle situaties een afstand tot elkaar te bewaren van minimaal 1,5 meter.

De school waar wij onze lessen geven zorgt in haar eigen gebouwen voor een goede ventilatie van de lokalen door het aanwezige luchtbehandelingssysteem waarmee lucht van buiten wordt aangezogen. Er wordt geen gebruik gemaakt van airconditioning.

Het lokaal en de gebruikte materialen worden, voor zover deze gedurende de afgelopen drie dagen in contact zijn gekomen met andere personen dan de gebruiker, vooraf en tevens achteraf gedesinfecteerd. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig.

Er is handontsmetter aanwezig in alle lesruimten.

De toiletten zijn toegankelijk, maar mogen slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt.

Er is een vaste looprichting voor de gangen, twee trappenhuizen voor opgaand en twee voor dalend verkeer. Beide zijn met pijlen aangeven.

Bij wisseling van groepen wachten cursisten van de groep die gaat beginnen tot alle cursisten van de vorige groep het lokaal hebben verlaten, waarbij steeds een minimale afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen.

De docent geeft duidelijk aan de groep aan hoe de ruimte gebruikt gaat worden en maakt afspraken met de cursisten over hoe de les veilig plaats gaat vinden.

Laten we ons samen maximaal inspannen voor een veilige lesomgeving, zo blijven we gezond.

Namens het Bestuur van de AF Breda