Deelnemersvoorwaarden cursussen

DEELNEMERSVOORWAARDEN CURSUSSEN ALLIANCE FRANÇAISE DE WALCHEREN.

  1. Inschrijving voor een cursus en inning van de lesgelden geschiedt door de administratie van de Alliance Française.
  2. De cursusgelden staan vermeld op de website van de Alliance Française de Walcheren , tenzij anders aangegeven.
  3. De inschrijving voor een cursus wordt via een e-mailbericht bevestigd door de Alliance Française de Walcheren uiterlijk in de week voorafgaand aan de eerste les.
  4. Het bestuur van de Alliance Française de Walcheren behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan bij onvoldoende deelname. Indien een cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Wel zal het betaalde cursusgeld volledig worden gerestitueerd.
  5. Indien een cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. De voorlopige inschrijving geschiedt op basis van datum van ontvangst van het inschrijfformulier.
  6. Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Men kan zich tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de periode gelegen tussen 7 en 14 dagen vóór aanvang van de cursus, zullen 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding vanaf 7 dagen vóór aanvang van de cursus dient het totaalbedrag te worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan eventueel van bovenstaande regeling worden afgeweken. Dit is echter geheel en al ter goedkeuring van het bestuur van de Alliance Française de Walcheren.
  7. Betaling van het cursusgeld geschiedt altijd vóór aanvang van de cursus. Bij niet tijdige betaling wordt een extra bedrag van 15 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien men vervolgens in gebreke blijft met betaling, wordt het restant van de vordering zonder enige nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar. De vordering zal dan ter incassering in handen van een derde worden gesteld. De daardoor veroorzaakte incassokosten zullen voor rekening van de cursist komen. Daarnaast wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf aanvang van de cursus tot aan de dag der algehele voldoening.
  8. Afwezigheid van de deelnemer tijdens de cursus of het voortijdig beëindigen van de cursus om welke reden dan ook, geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.
  9. Cursisten die hun e-mailadres bekend hebben gemaakt aan de Alliance Française, stemmen ermee in dat berichten aangaande de Alliance Française aan hen per e-mail worden toegezonden.
  10. Vastgesteld bij besluit van het bestuur d.d. 31 juli 2021.