Uw privacy bij Alliance Française

Uw privacy bij Alliance Française Roosendaal
De Vereniging Alliance Française Roosendaal gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als lid en/of cursist of als deelnemer van een van onze activiteiten gaat u akkoord met het onderstaande privacybeleid van de Alliance Française Roosendaal.

Opslag persoonsgegevens:
Doel: Wanneer u zich inschrijft als lid, als cursist of voor één van onze activiteiten, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.
Gebruik: De Alliance Française, afdeling Roosendaal, gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie met de leden en cursisten, bijvoorbeeld voor het versturen van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Tijdens evenementen worden foto’s gemaakt als herinnering voor de deelnemers en voor eventuele publicatie op de website van de Alliance Française Roosendaal. Door deelname aan deze evenementen gaan deelnemers akkoord met het fotograferen tijdens deze evenementen en het publiceren van de foto’s via de website en/of via e-mail naar de leden. Deelnemers hebben de mogelijkheid om hun bezwaar hiertegen kenbaar te maken bij de secretaresse van AF Roosendaal vóór aanvang van het evenement. Deelnemers kunnen ten allen tijde verzoeken om gepubliceerde foto’s van henzelf van de website te verwijderen teneinde hun privacy te waarborgen.
Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwijderd maximaal 2 jaar nadat zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, met uitzondering van de voor- en achternaam. Deze worden bewaard ten behoeve van de historie van de vereniging.
Rechten: Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens, stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar de secretaris: secr.roosendaal@afpb.nl.
Klachten: Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels, kunt u zich richten tot de heer Jan Tielenburg, tres.roosendaal@afpb.nl, tel. 0165-630628. Meer informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt daar ook een klacht indienen.
E-mails: Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen, stuur dan een e-mail naar secr.roosendaal@afpb.nl en/of cursus.roosendaal@afpb.nl. Zo kunt u zichzelf afmelden.
Cookies: De Alliance Française Roosendaal maakt geen gebruik van cookies.