Voeg je koptekst hier toe

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Alliance Française Roermond vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, docenten, cursisten en geïnteresseerden te beschermen. Wij leven de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Hieronder treft u meer informatie aan. 

Privacyverklaring Alliance Française Roermond
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uw privacy is belangrijk voor Alliance Française Roermond. Wij zullen uw privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Algemeen
De Stichting Alliance Française Roermond gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens
Doel

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik

Alliance Française Roermond gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie en voor communicatie van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

Rechten

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: Roermond@afpb.nl

E-mails

Deze nieuwsbrief wordt elke maand verstuurd om u als lid op de hoogte te houden van onze culturele activiteiten en u te attenderen op evenementen met een Frans karakter. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in ons mailingsysteem, die vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke link(s) u heeft geklikt. Dit doen wij om onze mailings te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers. 

Afmelden nieuwsbrief

Via een afmeldlink onderaan de mail wordt u te allen tijde de mogelijkheid geboden u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief (“opt-out”). U kunt uzelf dus afmelden.

Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.

De Alliance Française Roermond heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot de secretaris (Piet Hein de Boer, tel. 0475 – 31 91 40 of e-mail Roermond@afpb.nl ). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens. Kijkt u dan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap