Op woensdag 15 november 2023 vond de algemene ledenvergadering plaats om 19.30 uur in de Bagijnehof, Koewegje 2 te Zwolle.
AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 november 2022.
3. Voordracht kandidaten bestuursfuncties en vacatures bestuursfuncties.
4. Jaarverslag 2022-2023.
a. Resultaatrekening van het boekjaar 2022/2023 en de begroting 2023/2024.
b. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2022/2023.
c. Benoeming van de leden van de kascommissie boekjaar 2023-2024.
d. Decharge van de penningmeester en het bestuur voor het beheer en het gevoerde beleid.
5. Concept statutenwijziging AFZ, regio Zwolle.
6. Jubileumcommissie i.v.m. 100-jarig bestaan AFZ in 2025.
7. Sluiting.

N.a.v. punt 5. De leden hebben het voorstel voor de kleine technische wijzigingen van de statuten i.v.m. nieuwe wetgeving al ontvangen. Op 24 november vlak voor het koken in de kookstudie brengen we dit opnieuw ter stemming.