Algemene informatie

Hoorn, Purmerend, Zaanstad: Hoe zijn de cursussen opgezet? 

Bij alle cursussen ligt de nadruk op de spreekvaardigheid.

Bij aanstaande cursisten die reeds een basis van de Franse taal hebben, wordt het niveau van de spreekvaardigheid telefonisch of tijdens de informatie- en inschrijvingsavond bepaald aan de hand van een aantal korte vragen in het Frans.

Het cursusjaar is opgesplitst in twee cycli, de eerste cyclus van eind september tot begin januari, de tweede van half januari tot eind april. Men kan dus zowel eind september als in januari aanvangen met een cursus.

De algemene cursussen omvatten 13 lessen, een per week, van 1 uur en 3 kwartier (met een korte pauze na het eerste uur), in totaal dus bijna 23 uur.

Het maximale aantal cursisten per groep bedraagt 14. De persoonlijke aandacht van de docent(e) voor de cursisten is daarom veel groter dan bij groepen Van bijvoorbeeld 20 deelnemers en er is meer gelegenheid om te spreken. Iedere cursist krijgt een audio CD om ook thuis te kunnen oefenen.

Het lesmateriaal (map met geperforeerde losbladige documenten die een geheel vormen en geluidsmateriaal) wordt door de docent(e) verstrekt.

 

Informatie / inschrijving / niveautest
Voor informatie / inschrijving / niveautest kunt u telefonisch (0228 31 31 93 / 06 13 81 26 29) of per e-mail (hoorn@afpb.nl) contact opnemen met het secretariaat. U kunt zich ook inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

De kosten van de cursussen

De kosten voor een cursus van 13 lessen van 1 uur en 3 kwartier bedragen € 170 (op verzoek is betaling in twee termijnen mogelijk), omgerekend ca. € 7,45 per uur, inclusief lesmateriaal (map met geperforeerde losbladige documenten en geluidsmateriaal). De kosten voor een vervolgcursus in de tweede cyclus (mits direct aansluitend aan een in de eerste cyclus gevolgde cursus) bedragen € 165 (inclusief geperforeerde losbladige documenten en geluidsmateriaal).

Deelnemersvoorwaarden

Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Men kan zich tot twee weken voor aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week voor aanvang van de cursus worden €15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf de eerste lesweek dient het totaalbedrag te worden voldaan.

Inschrijving alsmede inning van lesgelden geschiedt door de administratie van de Stichting Alliance Française.

De cursusprijzen staan hierboven vermeld.

De inschrijving voor een cursus wordt per mail bevestigd in de week voorafgaande aan de eerste les. Met de bevestiging wordt een overzicht van de cursusdata verzonden.

Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Indien een cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Wel zal het betaalde cursusgeld volledig worden gerestitueerd.

Bij minder dan 8 deelnemers wordt het aantal lessen verminderd met twee of de lesduur verminderd met 15 minuten per les.

Indien de cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. De voorlopige inschrijving geschiedt op basis van datum van ontvangst van het inschrijvingsformulier.

Betaling van het cursusgeld geschiedt uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus. Indien het cursusgeld drie weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen, worden de kosten van de cursus verhoogd met €15. Indien men vervolgens in gebreke blijft met betaling van het cursusgeld, wordt (het restant van) de vordering zonder enige nadere ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De vordering zal ter incassering in handen van een derde worden gesteld. De daardoor veroorzaakte incassogelden bedragen minimaal €45 en komen voor rekening van de cursist. Daarenboven wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de aanvang van de cursus tot aan de dag der algehele voldoening.

Afwezigheid van de deelnemer tijdens de cursus of het voortijdig beëindigen van een cursus geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.

De verschillende niveau’s hebben we hieronder beschreven. De niveau’s komen overeen met het model ERK, Europees Referentie Kader.

Beginners (A1)

Een cursus voor mensen die nooit Frans hebben geleerd en het ook niet spreken. Het doel is de cursisten kennis te laten maken met de Franse taal, waarbij de nadruk ligt op het spreken. Vanaf de eerste les zal worden toegewerkt naar het voeren van eenvoudige gesprekken over alledaagse dingen als kennismaken, wonen en werken, hobby’s, etc. De grammatica wordt waar nodig uitgelegd, het grootste gedeelte van de cursus zal worden betseed aan spreekvaardigheid door middel van rollenspellen, situatieschetsen, etc.

Niveau 1, blok 1 (A1)

Een cursus voor mensen die ooit één of twee jaar Frans hebben gehad op school, maar die geen Frans spreken en bij wie de kennis van het Frans is weggezakt. Voor dit niveau geldt dezelfde cursusomschrijving als bij de beginners, na een paar lessen zal het geleerde weer bovenkomen, waardoor het tempo iets hoger ligt dan bij de echte beginners.

Niveau 1, blok 2 (A1)

Een cursus voor mensen die ooit één of twee jaar Frans hebben gehad op school en die heel weinig Frans spreken. Voor dit niveau geldt dezelfde cursusomschrijving als bij de beginners en niveau 1 blok 1.

Niveau 1, blok 3 (A2)

Een cursus voor mensen die een paar jaar Frans hebben gehad op school en een beetje Frans spreken. De opzet is dezelfde als bij de voorgaande cursussen, de teksten worden wat langer, de gesprekken wat uitgebreider.

Niveau 1, blok 4 (A2)

Een cursus voor mensen die enige jaren Frans hebben gehad op school en die al wat Frans spreken, maar de samengestelde tijden in de spreektaal niet beheersen. De opzet is dezelfde als bij de voorgaande cursussen, de teksten worden wat langer, de gesprekken wat uitgebreider.

Niveau 2 (B1)

Een cursus voor mensen die zich redelijk in het Frans kunnen redden en die de samengestelde tijden zonder veel problemen in de spreektaal kunnen toepassen. De teksten zijn langer, de gespreksonderwerpen worden uitgebreid. Tegen het einde van de cursus is men in staat om over een behoorlijk aantal zaken een gesprek te voeren in het Frans. Dit niveau bestaat uit vier verschillende blokken die in moeilijkheidsgraad oplopen.

Niveau 3 (B2)

De opzet is te komen tot een vrij grondige beheersing van de Franse taal, gebruik makend van een uitgebreide vocabulaire en een goed uitdrukkingsvermogen. Vele onderwerpen met betrekking tot het leven in Frankrijk, de actualiteiten, streken, literatuur, etc. kunnen aan de orde komen. Het geheel vormt een unieke mogelijkheid om op levendige en interessante wijze kennis van de Franse taal en samenleving te verwerven.

Cercle des Amis (B2/C1)

Voor degenen die probleemloos Frans spreken (het is natuurlijk niet verplicht de taal perfect te spreken) en die hun kennis hiervan en interesse voor allerlei onderwerpen in praktijk willen bregen. De Cercle des Amis is de manier om de Franse taal op levendige wijze in kleine kring toe te passen. De bijeenkomsten worden geleid door een Franstalige docent(e). Ook bij de Cercle des Amis wordt gebruik gemaakt van losbladige teksten en audio CD, naar inzicht van de cursusleider en leden aangevuld met o.a. actualiteiten, literatuur, toeristische informatie, etc.