Vacatures

Vacature Cursuscoördinator Franse taal en cultuur

De Alliance Française Utrecht is op zoek naar een cursuscoördinator Franse taal en cultuur.

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van het cursusprogramma gebaseerd op het Europese Referentiekader voor de talen (ERK). Je inventariseert de wensen van onze cursisten en regelt diverse faciliterende zaken. Je merkt knelpunten snel op en door je resultaatgerichte houding los jij deze zelfstandig op. Onder leiding van de directeur en samen met de docenten zorg je voor de coördinatie van de cursussen en denk je mee over hoe we het cursusprogramma zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en hoe de deelname aan culturele activiteiten via de lessen kan worden bevorderd.

De arbeidsomvang voor deze functie bedraagt 2 dagen per week. Salaris ongeveer € 1.200 bruto per maand. 

 

Tot het takenpakket behoort onder meer

 • Werven van cursisten en verstrekken van informatie over cursussen
 • Beantwoorden mails en telefoons
 • Werven, inwerken en begeleiden van docenten
 • Inroosteren, coördineren en administreren van de cursussen
 • Bewaken en evalueren van de kwaliteit cursussen
 • Beleggen van docentenvergaderingen (2x per jaar) en verslaglegging
 • Opstellen, bewaken en bijstellen van het jaarplan cursusprogramma
 • Maken en afhandelen eindtesten (bilans) voor cursisten niveau A2.2 en B1.3
 • Deelnemen landelijk overleg Alliance Française des Pays-Bas AFPB (2x per jaar)
 • Organiseren van publiciteit op sociale media, via de site, markten, braderies e.d.
   

Kennis en ervaring

 • Je kunt goed samenwerken en hebt ervaring in het werken met docenten en vrijwilligers
 • Werkervaring in een soortgelijke functie of als docent Frans is een pré
 • Je hebt ervaring met plannen en organiseren
 • Je hebt ervaring in het werken met MS-Office toepassingen en begrip van ICT in het algemeen
 • Jouw taalvaardigheid Nederlands en Frans is goed tot zeer goed in woord en geschrift
 • Je bent woonachtig in de regio Utrecht

Ben jij de persoon die wij zoeken? Neem dan zo spoedig mogelijk via mail contact op met Jetty Sanders, voorzitter Alliance Française Utrecht

E-mail: pres.utrecht@afpb.nl                                 04-03-2021

Poste vacant de Coordinateur de cours de langue et de culture françaises

L’Alliance Française Utrecht est à la recherche d’un coordinateur de cours de langue et de culture françaises    

Vous êtes responsable de l’organisation et de la supervision du programme de cours sur la base du Cadre Européen de référence pour les langues (CECR). Vous faites l’inventaire des souhaits de nos étudiants  et vous organisez diverses questions de facilitation. Vous remarquez rapidement les points problématiques et vous pouvez les résoudre de manière indépendante grâce à votre attitude axée sur les résultats. Sous la direction du directeur et avec les professeurs,  vous assurez  la coordination des cours. Vous réfléchissez à la manière dont nous pouvons rendre le programme de cours le plus attractif possible et comment la participation aux activités culturelles peut être encouragée pendant  les cours.

Les heures de  travail pour ce poste sont de 2 jours par semaine. Rémunération mensuelle environ 1.200 euros bruts/mois

Les tâches comprennent

 • Recrutement des étudiants et informations sur les cours
 • Réponse aux e-mails et aux appels téléphoniques
 • Recrutement et accompagnement des professeurs
 • Planification, coordination et administration des cours
 • Surveillance et évaluation de la qualité des cours
 • Organisation des réunions de professeurs (2 fois par an) et rédaction des rapports
 • Élaboration, suivi et ajustement du plan annuel du programme de cours
 • Rédaction et gestion des tests finaux (bilans) pour les étudiants niveau A2.2 et B1.3
 • Participation à la réunion Alliance Française des Pays-Bas – AFPB (2 fois par an)
 • Faire de la publicité sur les médias sociaux, via le site, les marchés, les foires, etc

Connaissances et expérience

 • Vous pouvez bien travailler en équipe et vous avez de l’expérience professionnelle avec des professeurs et des bénévoles
 • L’expérience professionnelle dans un poste similaire ou en tant que professeur de français est un avantage
 • Vous avez de l’expérience en planification et en organisation
 • Vous avez de l’expérience professionnelle avec les applications MS-Office et une compréhension des TIC en général
 • Vos compétences linguistiques en néerlandais et en français sont bonnes à très bonnes à l’écrit comme à l’oral
 • Vous habitez dans la région d’Utrecht
   

Êtes-vous la personne que nous recherchons?   Veuillez contacter Jetty Sanders, présidente de l’Alliance Française Utrecht, dès que possible par e-mail

Courriel : pres.utrecht@afpb.nl                               04-03-2021

Penningmeester gevraagd

Onze penningmeester, Paul Hamburger, heeft te kennen gegeven dat hij zich op de ALV van november 2020 niet meer herkiesbaar zal stellen voor een derde termijn van drie jaren. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger (m/v).

Naast lid van het bestuur met als specifiek aandachtspunt de financiële gang van zaken, bestaan de lopende werkzaamheden in grote lijnen uit de:

Administratieve werkzaamheden:

 • Het controleren van binnenkomende facturen en declaraties en het uitbetalen daarvan.
 • Het registreren van ontvangen cursusgelden en contributies.

 

Boekhoudkundige werkzaamheden:

 • Het voeren van de financiële administratie met behulp van een boekhoudprogramma.
 • Het samenstellen hieruit van de jaarrekening, bestaande uit de balans, de rekening van baten- en lasten, de toelichting daarop.

 

De salarisadministratie is uitbesteed aan een accountantskantoor.

Zou u zich een aantal jaren willen inzetten voor onze vereniging als penningmeester of weet u iemand die belangstelling heeft, neem dan contact op met onze voorzitter Jetty Sanders-Pouwels. De huidige penningmeester is bereid om zo nodig gedetailleerdere informatie over de te verrichten werkzaamheden te verstrekken (06-4167-0342). Verder heeft hij toegezegd om, in overleg met zijn opvolger, voor het noodzakelijke inwerken en voor een deugdelijke overdracht zorg te zullen dragen.

Zo nodig en indien gewenst, zal de huidige penningmeester nog een periode met name de administratieve- en boekhoudkundige werkzaamheden voortzetten.