Algemene voorwaarden

  1. Een cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelname.
  2. Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Men kan zich tot 2 weken voor aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week voor aanvang van de cursus of tijdens de eerste 2 lesweken dient in ieder geval € 25,- te worden betaald i.v.m. gemaakte administratiekosten.
  3. Betaling van het cursusgeld geschiedt middels de machtiging die u bij inschrijving invult en ondertekent. Indien het cursusgeld 3 weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen, worden de kosten van de cursus verhoogd met € 25,-. Indien men vervolgens in gebreke blijft met betaling, is verdere deelname aan de cursus niet meer mogelijk.
  4. Restitutie van cursusgeld vindt niet plaats indien U voortijdig met een cursus stopt.
  5. De cursuscoördinator behoudt zich, bij gebleken noodzaak, het recht voor, wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten en/of locaties.
  6. Buiten onze wil om kunnen zich veranderingen in de programma’s of drukfouten in de brochures voordoen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij raden U aan kort tevoren de site te raadplegen: https://www.alliance-francaise.nl/nimegue
  7. Voor sommige culturele activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
  8. De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen tijdens de cursus.
  9. De Alliance Française Nimègue is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41055574