Vacatures

Penningmeester gevraagd

Onze penningmeester, Paul Hamburger, heeft te kennen gegeven dat hij zich op de ALV van november 2020 niet meer herkiesbaar zal stellen voor een derde termijn van drie jaren. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger (m/v).

Naast lid van het bestuur met als specifiek aandachtspunt de financiële gang van zaken, bestaan de lopende werkzaamheden in grote lijnen uit de:

Administratieve werkzaamheden:

  • Het controleren van binnenkomende facturen en declaraties en het uitbetalen daarvan.
  • Het registreren van ontvangen cursusgelden en contributies.

 

Boekhoudkundige werkzaamheden:

  • Het voeren van de financiële administratie met behulp van een boekhoudprogramma.
  • Het samenstellen hieruit van de jaarrekening, bestaande uit de balans, de rekening van baten- en lasten, de toelichting daarop.

 

De salarisadministratie is uitbesteed aan een accountantskantoor.

Zou u zich een aantal jaren willen inzetten voor onze vereniging als penningmeester of weet u iemand die belangstelling heeft, neem dan contact op met onze voorzitter Jetty Sanders-Pouwels. De huidige penningmeester is bereid om zo nodig gedetailleerdere informatie over de te verrichten werkzaamheden te verstrekken (06-41670342). Verder heeft hij toegezegd om, in overleg met zijn opvolger, voor het noodzakelijke inwerken en voor een deugdelijke overdracht zorg te zullen dragen.

Zo nodig en indien gewenst, zal de huidige penningmeester nog een periode met name de administratieve- en boekhoudkundige werkzaamheden voortzetten.